Samhandelsbetingelser for køb af ydelser hos WONDERFUEL APS

1. SAMARBEJDETS OMFANG

1.1 Samarbejdet angår de aftalte ydelser (”Ydelser”).
1.2 Kunden og Bureauet (“Parterne”) optræder loyalt over for hinanden og orienterer løbende hinanden om forhold af relevans for samarbejdet og Ydelserne. Forventer Kunden væsentlige ændringer i samarbejdet eller dets omfang, herunder at Kunden ikke kan indfri sine budgetter, orienterer Kunden Bureauet herom skriftligt/elektronisk i så god tid, at Bureauet har mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation.

2. PRISER OG BETALING

2.1 Tilbud gælder i 30 dage. Alle priser er ekskl. moms. Bureauet forbeholder sig retten til at revidere tilbuddet, såfremt Ydelser undervejs ændrer sig i forhold til oprindeligt budget. Kunden betaler, hvad der er aftalt, og ellers hvad der følger af Bureauets normale timepriser.
2.2 Omkostninger afholdt af Bureauet til underleverandører/samarbejdspartnere, eksterne køb, rejser og ophold forbundet med udarbejdelsen af Ydelser og samarbejdet i øvrigt betales af Kunden efter regning med et tillæg. Rejsetid afregnes efter Bureauets gældende priser.
2.3 Overskrides et udarbejdet budget væsentligt, orienteres Kunden snarest muligt.
2.4 Bureauet fakturerer Ydelserne, når de er leveret til Kunden. Bureauet kan dog forlange en passende forudbetaling og acontofakturere igangværende arbejder månedligt efter milepæle eller tidsforbrug. Betalingsfristen er 30 dage netto fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Forsinket betaling forrentes efter renteloven.
2.5 Anerkender Kunden ikke en faktura, reklamerer Kunden straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt/elektronisk over for Bureauet. Kunden tilbageholder maksimalt betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

3. TREDJEPARTS PLATFORME

3.1 Enhver ændring i IOS, Android, Facebook eller andre tredjeparts platforme, som har betydning for de aftalte Ydelser, vil Bureauet bestræbe sig på at informere Kunden om.
3.2 Enhver ændring i tredjeparts platforme efter tilbudsafgivelse, er dog ikke inkluderet i den aftalte pris, såfremt Bureauet skal ændre kodningen eller andet for at imødekomme disse ændringer.
3.3 Bureauet kan kun blive holdt ansvarlig for virus i leverede Ydelser i en rimelig periode efter offentliggørelse af projektet – normalt 30 dage efter, hvis Kunden samtidig kan godtgøre, at virussen ikke skyldes forhold hos Kunden eller dens samarbejdspartnere.

4. ANSVAR FOR LOVGIVNING MV:

4.1 Bureauet sikrer, at leverede Ydelser er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-12). Kunden sikrer, at anden lovgivning, licens- og brugervilkår og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt/elektronisk Bureauet i passende tid forud for Ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som Bureauet skal tage højde for.

5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

5.1 Under samarbejdet får Kunden, betinget af betaling, uindskrænket brugsret til Ydelserne i det aftalte eller af Parterne forudsatte omfang. Dog får Kunden ejendomsret til varemærker og domæner ved levering, betinget af betaling.
5.2 Mod supplerende betaling til Bureauet får Kunden en videregående ret til Ydelserne, herunder ret til at bruge dem efter samarbejdets ophør, på andre markeder eller medier eller via koncernforbundne enheder, såfremt 3.mandsrettighederne kan klareres til formålet. Ved uenighed om betalingens størrelse kan en Part lade Sø- og Handelsrettens præsident udpege en sagkyndig, der så vidt muligt inden for 1 uge fastsætter en foreløbig betaling for den videregående ret, svarende til en skønnet værdi for den videregående ret. Efter betaling heraf kan Kunden gøre fortsat/udvidet brug af Ydelsen. Er en Part uenig i betalingens størrelse, kan den indbringes for voldgiftsretten efter punkt 9.
5.3 Bureauet sørger for overdragelse af rettigheder fra 3. mand til Ydelserne i det omfang, der følger af punkt 4.1, 1. punktum. Dette gælder dog ikke materiale, der kommer fra Kunden selv, eller fra Kundens tidligere samarbejdspartner. Er rettighedsclearing ikke muligt inden for rimelige grænser eller betinget, orienterer Bureauet Kunden herom. Gør Kunden brug af sin ret til at erhverve videregående ret til Ydelserne efter punkt 5.2, sørger Bureauet for supplerende rettighedsclearing, hvis dette aftales skriftligt, og Bureauet honoreres herfor.
5.4 Mod særskilt vederlag foretager Bureauet kendetegnsretlige forundersøgelser og bistår med registrering af varemærker og domæner, hvis det aftales skriftligt/elektronisk med Kunden.
5.5 Under og efter samarbejdet kan Bureauet som led i markedsføring af Bureauet oplyse om samarbejdet, herunder gøre brug af Kundens kendetegn, case og leverede Ydelser, forudsat det sker loyalt og under iagttagelse af punkt 6.1. Indleverer Bureauet leverede Ydelser til prisuddelinger og konkurrencer, orienteres Kunden herom på forhånd.

6. FORTROLIGHED

6.1 Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt.

7. MISLIGHOLDELSE OG AFBESTILLING

7.1 Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse, jf. dog dette punkt 7. Misligholdelse skal straks og inden 1 uge fra Kunden får eller burde få kendskab til misligholdelsen meddeles Bureauet skriftligt/elektronisk. Har Kunden fået en Ydelse til korrektur/godkendelse , er Bureauet uden ansvar. I de tilfælde hvor Ydelser er leveret til videre bearbejdning eller til driftsmæssig vedligehold, som er uden for Bureauets kontrol, er Bureauet ligeledes uden ansvar.

Bureauets erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader og kan ikke overstige det fakturerede beløb for den Ydelse, ansvaret angår. Bureauet har ret til afhjælpning og omlevering. Tilsidesætter Kunden sine oplysningspligter efter punkt 1.2 betaler Kunden erstatning til Bureauet.
7.2 Afbestilling af Ydelser sker skriftligt/elektronisk og indebærer, at Bureauet indstiller igangværende arbejde og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt Bureauets tidsforbrug efter Bureauets gældende priser.

8. VARIGHED

8.1 Samarbejdet kan opsiges med et rimeligt varsel. Ved længerevarende samarbejde af mere end 2 års varighed er et rimeligt varsel 4 måneder til udgangen af en måned. I opsigelsesperioden fortsætter Parterne loyalt samarbejdet på sædvanlige vilkår. Forventer Kunden nedgang i bestillingen af Ydelser i opsigelsesperioden i forhold til tidligere eller lagte budgetter, meddeles dette Bureauet skriftligt/elektronisk og i så god tid, at Bureauet har mulighed for at tilpasse sig situationen.

9. TVISTER

9.1 Tvister afgøres efter dansk ret. Er Parterne enige om det, søges tvister løst via forhandling eller mediator udpeget af Mediatoradvokater (mediatoradvokater.dk). En Part kan når som helst afbryde en forhandling/mediation og indbringe tvisten for voldgift. Hver part udpeger en voldgiftsdommer, der i fællesskab udpeger en formand eller beder Sø- og Handelsrettens præsident om at gøre det. Voldgiftsrettens afgørelser er fortrolige.